La Celita Vorti

da Bahá'u'lláh

Parto ek la araba linguo

1 Ho Filio dil Spirito!

Yen mea unesma konsilo: havez pur, bonvoloz, radiant kordio, por posedar ancien, neperisebla, eterna suvereneso.

2 Ho Filio dil Spirito!

Avan Mea okuli, Me maxim prizas ek omno Justeso; ne deturnez tu de ol se tu deziras Me, e ne neglektez ol por ke Me konfidez a tu. Per olua helpo, tu vidos propraokule e ne per la okuli di altri e tu konocos per tu ipsa e ne per la konoco di tua proximi. Meditez pri co tuakordie: Quale decas a tu esar. Vere, Justeso es Mea donaco a tu e la signo di Mea mizerikordio. Do, plasizez ol avan tua okuli.

3 Ho Filio di Homo!

Celita en Mea eterna eso ed en la antiqua eterneso di Mea esenco, Me savis Mea amo por tu, pro to Me tu kreis. Me grabis en tu Mea imajo e Me revelis a tu Mea beleso.

4 Ho Filio di Homo!

Me amis tua kreo; seque Me kreis tu. Pro to, amez Me, por ke Me mencionez tua nomo e plenigez tua anmo per la spirito di vivo.

5 Ho Filio dil Eso!

Amez Me por ke Me povez amar tu. Se tu ne amas Me, nulmaniere Mea amo povos atingar tu. Savez lo, ho servanto.

6 Ho Filio dil Eso!

Tua paradizo es Mea amo; tua hemo cielal ri-uneso kun me. Enirez en ol senprokraste. Co esis dekretita por tu en Nia cielal regno e Nia exaltita suvereneso.

7 Ho Filio di Homo!

Se tu amas Me, desligez tu de tu ipsa, e se tu serchas Mea plezuro, ne regardez la tua, por ke tu mortez en Me e Me vivez eterne en tu.

8 Ho Filio dil Spirito!

Ne esos paco por tu ecepte se tu rezignas e turnesas vers Me; nam decas por tu gloriizar Meanome e ne en tua nomo; konfidar ye Me e ne ye tu ipsa, nam me deziras esar amata sola e super omno qua existas.

9 Ho Filio dil Eso!

Mea amo es Mea fortreso; irgu qua penetras en ol es protektata e sekura, e irgu qua deturnas su de ol mis-iros e perisos sendubite.

10 ho Filio dil Expresado!

Tu es Mea fortreso; enirez en ol, por ke tu esez sekura. mea amo es en tu; savez lo, por ke tu trovez Me apud tu.

11 Ho Filio dil Eso!

Tu es Mea lampo, e Mea lumo es en tu. Aquirez ek ol tua brilo e serchez nulu altra kam Me, nam Me kreis tu richa e jeneroze varsis Mea favoro sur tu.

12 Ho Filio dil Eso!

Per la manui dil povo Me formacis tu e per la fingri di potenteso Me kreis tu. Esez kontento per to e serchez nulo plusa nam Mea verko es perfekta e Mea impero es obedienda. Ne kontestez ol, nek dubitez ol.

13 Ho Filio dil Spirito!

Me kreis tu richa, pro quo tu basigesas til povreso? Me facis tu nobla, quale tu povas desnobleskar? Ek la esenco dil savo Me grantis vivo a tu, pro quo tu serchas lumo an altru? Ek la argilo dil amo Me formizis tu, quale tu povas okupesar pri altru kam Me? Turnez tua regardo vers Me, por ke tu povez trovar me prezenta en tu, forta, potenta, ipse existanta.

14 Ho Filio di Homo!

Tu es Mea regno e Mea regno ne perisas, pro quo tu timas tua periso? Tu es Mea lumo e mea lumo nultempe extingeskos, pro quo tu timegas extingo? Tu es Mea glorio e Mea glorio ne des-brileskas; tu es Mea vesto e Mea vesto nultempe konsumesos. Restez do en tua amo vers Me, por ke tu trovez Me en la regno di glorio.

15 Ho Filio dil Expresado!

Turnez tua vizajo vers la mea e renuncez pri omno ecepte Me, nam Mea suvereneso pluduras e Mea regno ne perisas. Se tu serchus irgu altra kam Me, quon Me dicas, se tu eterne explorus la universo, tua serchado esus vana.

16 Ho Filio dil Lumo!

Obliviez omno ecepte Me e komuniez kun Mea spirito. To emanas del esenco di Mea impero, do sequez ol.

17 Ho Filio di Homo!

Esez kontenta pri Me e ne serchez nul altra helpanto, nam nulu ecepte Me ya povos suficar por tu.

18 Ho Filio dil Spirito!

Ne demandez de Me to quon Ni ne deziras por tu, esez do kontenta pri to, quon Ni imperis por tu, nam es to, quo profitas a tu, se per ol tu kontentesas.

19 Ho Filio dil marveloza vidado!

Me ensuflis en tu peceto di Mea propra spirito por ke tu povez esar mea amanto. Pro quo tu forlasis Me e serchis altra amato kam Me?

20 Ho Filio dil Spirito!

Mea yuro sur tu es granda e ne povas esar obliviata. Mea graco a tu es jenerozega, ol ne povas esar vualizita. Mea amo facis ek tu sua hemo, ol ne povas esar celata. Mea lumo es manifestata per tu, ol ne povas esar obskurigata.

21 Ho Filio di Homo!

Sur la arboro di brileganta glorio Me pendigis por tu la maxim selektinda frukti, pro quo tu deturnis tu e kontentesis per to, quo es min bon? Retrovenez do a to quo es plu bon por tu en la regno cielal.

22 Ho Filio dil Spirito!

Nobla Me kreis tu, tamen tu desnobleskis. Levez tu do a to por quo tu kreesis.

23 Ho Filio dil suprega Eso!

Me vokas tu al eterneso e, tamen, tu serchas to quo perisas. Quo igis tu deturnesar for de Nia deziro e serchar la tua?

24 Ho Filio di Homo!

Ne transirez tua limiti nek postulez to quo ne decas a tu. Prosternez avan la vizajo di tua Deo, la Sinioro di potenteso e povo.

25 Ho Filio dil Spirito!

Ne fanfaronez koram la povro, nam Me guidas lu suavoye; e Me vidas tu en tua stando eroroza e Me konfundas tu por sempre.

26 Ho Filio dil Eso!

Quale tu povas obliviar tua propra kulpi e okupar tu pri la kulpi di altri? Irgu qua facas to es maledikata da Me.

27 Ho Filio di Homo!

Ne susurez pri peki di altri til kande tu ipsa es pekero. Si tu violacas ta impero, tu esos maledikata, e pri co Me atestas.

28 Ho Filio dil Spirito!

Savez, vere, ke ta qua imperas al homi esar justa e deliktas ne es de Me, mem se il portas Mea nomo.

29 Ho Filio dil Eso!

Ne imputez ad irgu to quon tu ne volus esar atribuita a tu, nek dicez to quon tu ne exekutas. Co es Mea impero; observez olu.

30 Ho Filio di Homo!

Ne refuzez donar a Mea servanto to quon il pregas de tu, nam ilua vizajo es Mea vizajo; Do ne esez prezuntoza koram Me.

31 Ho Filio dil Eso!

Examenez tua koncienco omnadie ante ke tu esos vokata a judicio; nam morto neexpektita atingos tu e tu esos vokita por responsar tua agi.

32 Ho Filio dil Suprega Eso!

Me facis ek morto joyportanto por tu. Pro quo tu esas trista? Me facis lumo por ke ol splendorigez tu. Pro quo tu velizesas for de ol?

33 Ho Filio dil Spirito!

Per la felica novaji di lumo Me salutas tu: Joyez! A kortego di santeso Me vokas tu; restez ibe, por ke tu pace vivez por sempre.

34 Ho Filio dil Spirito!

La Spirito di santeso anuncas la felica novajo dil juntesko; pro quo tu esas trista? La Spirito di potenteso konfirmas tu en Sua Kredo; pro quo tu velizesas? La Lumo di Lua vizajo guidas tu; quale tu povas egaresar?

35 Ho Filio di Homo!

Ne esez trista ecepte se tu es for de Ni. Ne joyez ecepte se tu proximeskas e rivenas vers Ni.

36 Ho Filio di Homo!

Esez joyoza en la feliceso di tua kordio, por ke tu esez digna renkontrar Me e spegulagar Mea beleso.

37 Ho Filio di Homo!

Ne desvestizez de Mea belega mantelo, nek privacez tu de tua parto de Mea marveloza fonto, por ke tu nultempe durstez.

38 Ho Filio dil Eso!

Marchez segun Mea statuti pro amo a Me e refuzez to quon tu deziras, se tu serchas Mea volo.

39 Ho Filio di Homo!

Ne neglijez Mea imperi se tu prizegas Mea beleso, e ne obliviez Mea konsili se tu volas atingar Mea plezuro.

40 Ho Filio di Homo!

Mem se tu hastus tra la vastegeso dil spaco e trairus la imensegeso dil cielo, tamen tu ne trovus repozo ecepte submisesante ye Nia impero e esante humila koram Ni.

41 Ho Filio di Homo!

Gloriizez Mea Kredo, por ke Me revelez a tu la misterii di Mea grandeso e transbilez tu per la lumo di eterneso.

42 Ho Filio di Homo!

Esez humila koram Me, por ke Me graciozee vizitez tu. Levez tu por la triumfo di Mea Kredo, por ke esante ankore surtere tu atingos la vinko.

43 Ho Filio dil Eso!

Mencionez Me sur Mea tero, por ke Meaciele Me memorez tu, tale Mea okuli e le tua ensemble joyos.

44 Ho Filio dil trono!

Tua orelo es Mea orelo; per ol askoltez. Tua okulo es Mea okulo; es per ol ke tu devas vidar por ke ek tua maxim interna anmo tu povez atestar pri Mea exaltita santeso, e Me interne de Me ipsa povez atestar pri exaltita rango por tu.

45 Ho Filio dil Eso!

Serchez mortar martire Meavoye, kontenta pri Mea volo e gratitudoza pro to quon Me imperas, por ke tu repozez kun Me sub la baldakino di majesteso dop la tabernaklo di glorio.

46 Ho Filio di Homo!

Reflektez e meditez. Ka esas tua deziro mortar sur tua lito, o versar tua sango sur la polvo kom martiro Meavoye, e tale divenar la manifestanto di Mea impero en la maxim alta paradizo? Selektez juste, ho servanto!

47 Ho Filio di Homo!

Ye Mea beleso! Tintar tua hararo per tua sango es plu granda avan Mea okuli kam la kreado dil universo e la lumo di amba mondi. Esforcez do por atingar ico, ho servanto!

48 Ho Filio di Homo!

Por omno esas signo. La signo di amo es anmforteso en Mea dekreto, e pacienteso sub Mea probi.

49 Ho Filio di Homo!

La sincera amanto ardoroze aspiras a tribulesi same quale revoltinto a pardono e pekinto a mizerikordio.

50 Ho Filio di Homo!

Se desfortuno ne atingas tu Meavoye, quale tu povos sequar la voyo di ti qui es kontenta pri Mea plezuro? Se, en tua aspiro renkontrar Me, la probi ne afliktas tu, quale tu arivos al lumo en tua amo por Mea beleso?

51 Ho Filio di Homo!

Mea aflikto es Mea providenco, semblante ol es fairo e venjo, ma interne ol es lumo e mizerikordio. Hastez ad olu, por ke tu divenez eterna lumo e senmorta spirito. Co es Mea impero a tu, observez ol.

52 Ho Filio di Homo!

Kande prospero eventas, ne joyez; e se humiligo atingas tu, ne afliktesez, nam amba forpasos e desaparos.

53 Ho Filio dil Eso!

Se povreso atingas tu, ne chagrenez; nam suatempe la sinioro dil richeso vizitos tu. Ne timez humiligo, nam glorio uldie kovros tu.

54 Ho Filio dil Eso!

Se tua kordio ligesas a ca eterna, neperisebla regno, e a ca antiqua e senfina vivo, renuncez ca suvereneso efemera e mortema.

55 Ho Filio dil Eso!

Ne okupesez pri ca mondo, nam per fairo Ni probas oro e, per oro, Ni probas Nia servanti.

56 Ho Filio di omo!

Tu deziras oro e Me volas tua liberesko ek ol. Tu kredas tu richa posedante ol, e Me savas ke tua richeso konsisitas en tua desligeso de ol. Per Mea vivo! Tal esas MEa savo e tal esas tua imagino. Quale konciliar Mea vidpunto kun la tua?

57 Ho Filio di Homo!

Donacez Mea richesi a Mea povri, por ke en la cielo tu povos cherpar ek depozerio di nevelkema splendoro e trezori di neperisebla glorio. Ma ye Mea vivo! Oferar tua anmo es plu glorioza afero se tu nur povus vidar per Mea okuli.

58 Ho Filio dil Eso!

La templo dil Eso es Mea trono; purigez ol ek omna kozi, por ke Me establisez e ibe Me restez.

59 Ho Filio dil Eso!

Tua kordio es ea hemo; santigez ol por ke Me decensez en ol. Tua spirito es Mea Reveleyo; purigez ol por ke Me manifestesez en ol.

60 Ho Filio di Homo!

Pozez tua manuo Meakordie por ke Me povez leveskar super tu, radioze e splendore.

61 Ho Filio di Homo!

Irez adsupre a Mea cielo, por ke tu atingez la joyo di juntesko, e del kalico di neperisebla glorio pardrinkez la nekomparebla vino.

62 Ho Filio di Homo!

Multa dii pasis super tu dum ke tu esis okupadata pri tua fantaziaji e van imaginaji. Til kande tu dormetos sur tua lito? Levez la kapo ek la dormo, nam la Suno levesis che la zenito, forsan ol brilos sur tu per la lumo dil beleso.

63 Ho Filio di Homo!

La lumo esas brilinta sur tu del horizonto dil Santa Monto Tor e la spirito di lumizo respiris en la Sinayo di tua kordio. Seque liberesez ek la vuali di senutila fantazii e enirez en Mea kortego, por ke tu esez pronta por la eterna vivo e digna renkontrar Me. Tale tun atingos nek morto, nek desfeliceso, nek destranquileso.

64 Ho filio di Homo!

Mea Eterneso es mea kreuro; Me kreis ol por tu, facez ek ol mantelo por tua korpo. Mea uneso es Mea manfacuro. Me facis ol por tu; werez ol por divenar til eterne la revelado de Mea neperisebla eso.

65 Ho Filio di Homo!

Mea majesteso es Mea donaco a tu, e Mea grandiozeso la signo di mea mizerikordio a tu. Ton, quo decas a Me nulu komprenos, nek nulu povos explikar. Vere, Me gardis ol en Mea celita depozeyi e en la trezoruyi di Mea impero, quale signo di Mea kompato a Mea servanti e di Mea mizerikordio a Mea populo.

66 Ho infanti dil dea e nevidebla esenco!

Vi impedesos amar me e la anmi trublesos kande oli mencionos Me; nam inteligenteso ne povas komprenar Me, nek la kordio kontenar me.

67 Ho Filio di beleso!

Ye Mea spirito e ye Mea favoro! Ye Mea mizerikordio e Mea beleso! Omno to quon Me revelis a tu per la lango dil povo, e omno to quon Me skribis por tu per la plumo dil potenteso korespondas ye tua komprennivelo e a tua kapablesi, e ne ye Mea kondiciono, nek ye la melodio di Mea voco.

68 Ho infanti dil homi!

Ka vi ne savas pro quo Ni kreis vi ek la sama polvo? Por ke nulu levesez super altri. Sen-cese meditez quale vi kreesis. Nam Ni facis vi ek sama substanco, impozesas a vi esas quale un anmo, sampaze irante, samboke manjante e samheme habitante por ke, ek vi ipsa, per via agi e per via labori, la signi dil uneso e la esenco dil desligiteso povez manifestar su. Tal esas la konsilo quan Me donas a vi, ho asembluo de lumo. Sequez ol sorgoze por koliar la frukto di santeso de la arboro di marveloza glorio.

69 Ho vi, infanti dil spirito!

Vi esas Mea trezori, nam en vi Me celis la perli di Mea misterii e la juveli di MEa savo. Protektez oli kontre la stranjeri mixata kun Mea servanti e la despiozi inter Mea populo.

70 Ho filio de Ta qua erektesis per su ipsa, en sua propra regno!

Savez ke sur tu, Me suflis omna parfumi di santeso, ke Me plene revelis Mea vorto, ke per tu, e igis perfekta Mea boneso e deziris por tu to quon Me deziris por Me ipsa. Tale, esez kontenta pri Mea plezuro e dankema a Me.

71 Ho Filio di Homo!

Sur la tabelo di tua spirito; per la inko di lumo, skribez omno to quon Ni revelis por tu. Se tu ne povas facar lo, facez tua inko per la esenco di tua kordio. Se tu ne sucesas, lore skribez per ta reda inko qua difuzesis Meavoye. Ta es plu dolca a Me kam irgo altra; Lua lumo sempre durez.
 


Parto ek la persiana linguo

Ye la nomo dil Sinioro dil Vorto, la Potencozo

1 Ho vi qui posedas inteligenteso por komprenar e oreli por audar!

Yen la unesma advoko dil Amato: Ho naktigalo mistika! Ne havez altra domo kam la roz-gardeno dil spirito. Ho mesajero de la Salomon di amo! Ne serchez altra refujo kam la saba dil Amato; e tu, ho senmorta fenixo, nur lojez en la monto di fideleso. Ibe es tua habiteyo se, per la flugili di tua anmo, tu supreniras vers la regno dil senfiniteso e se tu esforcas atingar tua skopo.

2 Ho Filio dil Spirito!

La ucelo serchas sua nesto, la naktingalo - la beleso dil rozo; dum ke ta uceli, la kordii dil homi, satisfacita dal efemera polvo, egaresis for de sua eterna nesto e, okuli direktite vers la masholando dil neglijemeso, restas privacita del glorio dil dea prezenteso. Ve! Qua stranja e kompatinda kozo! Pro nura tasedo li deturnesis for de la ondeganta mari dil Altega e restis for de la maxim brilanta horizonto.

3 Ho Amiko!

En la gardeno di tua kordio, plantacez nur la rozo di amo; ed ek la naktingalo dil afeciono e dil deziro, ne despresez tua tenado. Afecionez la kunvivado dil justi e abstinencez pri omna relati kun la despii.

4 Ho Filio dil Justeso!

Adube povas irar amanto se ne al lando di sua amatino? E qua serchanto trovos repozo for de sua dezirata? Por la vera amanto juntesko es vivo e separo es morto. Lua pektoro senpacienteskas e lua kordio ne sentas plus paco. Lu renuncus miriadi de vivi por hastar vers la lojeyo di sua amatino.

5 Ho Filio di polvo!

Vere, me dicas a tu: De omna homi, la maxim neglijema es ta qua vane diskutas e qua serchas levar su super sua frato. Dicez: Ho frati! Agi, e ne vorti, esez vua ornivo.

6 Ho Filio dil tero!

Savez vere ke la kordio ube ankore restas la minima traco di envio nultempe eniros Mea eterna imperio e nequande aspiros la dolca parfumi dil pureso emananta ek Mea regno di santeso.

7 Ho Filio dil Amo!

Tu esas nur ye un pazo for del glorioza cielal altesi e del paradizal arboro dil amo. Facez un pazo, e per la sequanta, avancez aden la senmorta regno ed enirez la paviliono dil eterneso. Lore askoltez to quon la Plumo di glorio revelis.

8 Ho Filio dil Glorio!

Rapidegez en la voyo dil santeso ed enirez en la celo dil komunio kun Me. Purigez tua kordio per la polisado di tua spirito e hastez al kortego dil Altega.

9 Ho forflugema ombro!

Preterigez la suba etapi di dubo, e levez tu al exaltita altesi dil certeso. Apertez la okuli dil vereso por ke tu videz la senvualigita Beleso, e tu krieskos: Santigata esez la Sinioro, la maxim eminenta ek omna kreeri!

10 Ho Filio dil Deziro!

Askoltez ico: la mortema okuli nultempe rekonos la eterna beleso, nek la senviva kordio joyos pro ulo ecepte la velkinta floro. Nam similon similo serchas e joyas en kuneso kun sua speco.

11 Ho Filio di Polvo!

Blindigez tua okuli, por ke tu kontemplez Mea beleso; stopez tua oreli, por ke tu askoltez la dolca melodio di Mea voco; vakuigez tu de omna cienco, por ke tu povez partoprenar en Mea savo, e purigez tu de richaji, por ke tu povez obtenar duriva parto dil oceano de Mea eterna richeso. Blindigez tua okuli, to esas, ad omno ecepte a Mea beleso; stopez tua oreli ad omno ecepte a Mea vorto; vakuigez tu de omna cienco ecepte pri la savo pri Me; por ke per klara vido, pura kordio e atentiva oreli tu povez enirar en la kortego di Mea santeso.

12 Ho posedanti di du vidsensi!

Klozez un okulo ed apertez l'altra. Klozez unu ante la mondo ed omno quo esas en olu, ed apertez l'altru ante la santa beleso dil Amato.

13 Ho Mea Filii!

Me timas, por ke, privacita de la melodio dil cielal kolombo, vi sinkados en la ombri dil total perdeso, e nultempe vidinta mem ulfoye la beleso dil rozo, vi retroiros ad aquo ed ad argilo.

14 Ho Amiki!

Ne forlasez la eterna beleso pro mortanta beleso, nek inklinez via kordii ad ica mortema mondo de polvo.

15 Ho Filio dil Spirito!

Arivas la tempo kande la naktingalo dil santeso ne deskovros plus la intima misterii e vi esos omni senigita de la cielal melodio e de la voco eksupre.

16 Ho esenco di neglijemeso!

Miriadi de voci mistika expresas su per un voco, e miriadi de misterii celita esas recelita per un sola melodio; ma, ho ve! Ne esas orelo por audar, nek kordio por komprenar.

17 Ho Kamaradi!

La pordi vers la Senfiniteso staras tote apertita e la lojeyo dil Amato es ornivita da la sango dil amanti, tamen omni ecepte kelki restas privacita da ica cielal urbo, e mem inter ica kelki, nur mikra manuedo, havanta pura kordio e santigata spirito, trovesis.

18 Ho vi qui lojas en la maxim alta paradizo!

Prklamez al infanti dil certeso ke, en la regni di santeso, apud la cielal paradizo, nova gardeno aparis, cirkum qua rondiras la habitanti dil regno eksupre e la senmorta enlojanti dil exaltita paradizo. Esforcez do por ke vi atingez ica rango por ke vi solvez la mesterii dil amo de olua anemoni e vi lernez la sekreto dil dea e perfekta sajeso de olua eterna frukti. Konsolacita esas la okuli di ti qui eniras e lojas ibe!

19 Ho Mea Amiki!

Ka vi obliviis ta vera e radioza matino, kande en ta santa e benita cirkumaji, vi omni esis asembligita kun Me, ombre dil arboro di vivo, plantacita en la gloriozega paradizo? Timfrapite vi askoltis, dum ke Me enuncis ca yena tri maxim santa vorti: Ho amiki! Ne preferez vua volo al Mea, nultempe dezirez to quon Me ne deziris por vi, e ne proximeskez de Me kun kordio privacita de vivo, makulita da monda deziri e avidesi. Se vi nur santigus vua anmi, cahore vi memorus ta loko e ta cirkumaji, e la vereso di Mea enunco divenus evidenta por singlu ek vi.

Okesme dil linei maxim santa, en la kinesma Tabelo dil Paradizo, il dicas:

20 Ho vi qui repozas quale mortinti sur la kanapeo di neglektemeso!

Yarcenti forpasis e via karega vivi presk finis, tamen mem ne un sola expiro di pureso atingis Nia kortego di santeso de vi. Quankam plunjita oceane di nekredemeso, tamen via labii konfesas la unika e vera kredo di Deo. Ta, quan Me abominas, vi amas, ed ek Mea enemiko vi facis amiko. Malgre to, satisfacita pri vi, vi duras iradar sur Mea tero vante e memkontente, ne atencante, ke Mea tero fatigeskis pri vi e ke omno en ol evitas vi. Se vi nur apertus via okuli, vi vere preferus miriado de aflikti vice ca joyo, e vi konsiderus la morto mem plu bona kam ca vivo.

21 Ho movesanta formo ek polvo!

Me deziras komunio kun tu, ma tu refuzas konfidar en Me. La glavo di tua rebelemeso faligis la arboro di tua espero. Sempre Me es prozim tu, ma tu restas for de Me. Neperisebla glorion Me selektis por tu, tamen tu preferas senlimita shamo por tu. Dum ankor es tempo, retrovenez e ne perdez tua chanco.

22 Ho Filio dil Deziro!

Dum longa yari, la savanto e la sajo esforcis, ma vane, atingar la prezenteso dil Gloriozega; li pasis sua vivo serchante Lu, tamen li ne povis kontemplar la beleso di Lua vizajo. Tu, sen irga esforco, tu atingis tua skopo e, sin serchar, tu atingis la emo di tua aspiro. Malgre to, tu restis tante envolvita en la veli di tua egoismo ke tua okuli ne vidis la beleso dil Amata e ke tua manuo ne tushis la panelo di lua robo. Vi qui posedas okuli, regardez e astonesez!

23 Ho Habitanti dil civito ama!

Mortiga ventofrapi atakis la sempra kandelo, e la beleso dil cielal Yuno es velizita en obskureso dil polvo. La chefo dil monarki del amo es persekutata dal populo di tiraneso, e la kolombo di santeso kushas deslibera en la ungegi di strigi. La habitanti en la paviliono di glorio e la cielanaro priploras e lamentas, dum ke vi repozas en la regno di neglijemeso, e ke vi opinionas vi esar la ver amiki. Quante van es via imaginaji!

24 Ho vi qui esas fol, tamen havas reputeso esar saj!

Pro quo vi altreweras vi quale mutonpastoro, kande interne vi divenis lupi skopanta a Mea trupo? Vi es quale ta stelo, qua levis su ante la matinesko, e qua, quankam ol semblas radioza e lumoza, egaras la voyajeri for de Mea civito e kondukas li vers la voyi di periso.

25 Ho vi semblante pur ma interne abomininda!

Vi es quale klar, ma amar aquo, semblante pur quale kristalo, ma ek qua, kande la deal Probero gustumis ol, mem ne un guto aceptabus. Vere, la sunradio same falas surpolve e traspegule; tamen li reflekte tam diferas kam la stelo del tero, ya, nemezurebla ca disto es.

26 Ho segunvorta amiko!

Reflektez momente. Ka tu ultempe audis, ke amiko ed enemiko restez samkordie? Ekpulsez la stranjero por ke l'Amiko povez enirar Sua hemo.

27 Ho Filio dil Polvo!

Omno, quo es ciele e tere Me destinis por tu, ecepte la homa kordio, quan Me facis restadeyo di Mea beleso e di Mea glorio. Tamen tu donis Mea hemo e lojeyo ad altru kam Me; e irge kande la manifestajo di Mea santeso emis a Sua propra rezideyo, Lu trovis ibe stranjero, e senheme, Lu rapidis vers la santeyo dil Amata. Malgre to, Me kashis tua sekreto e ne deziris tua shamo.

28 Ho Esenco dil Deziro!

Frequege en la aurori Me turnis Me for del regni di lo Senfina a tua rezideyo, e trovis tu sur la lito dil komforteso okupita pri altri kam Me. Pro to, quale fulmino dil spirito, Me retrovenis al regni dil cielal glorio e ne susuris ol en Mea repozeyi di lo alta al santanaro.

29 Ho Filio dil Boneso!

Del dezerto dil nihilo, argile di Mea impero, Me aparigis tu e Me definis por tua trenado omna existant atomi e la esenco di omna kreuri. Tale, ante ke tu venis ek la ventro di tua matro, Me destinis por tu du fonti de pur lakto, okuli por vigilar pri tu e kordii por amar tu. Pro Mea tenera boneso, ombre di Mea mizerikordio, Me nutradis tu, e per la esenco di mea graco e favoro, me protektis tu. E Mea skopo en omno co esis, ke tu atingez Mea duriva regno e divenez digna ye Mea nevidebla donaci. E tamen, tu restis sensucia e, diveninte adulto, tu neglijis omna Mea benediki e okupis tu pri tua bagatela imaginaji tamaniere, ke tu divenis tote obliviema, e deturnesante for del portalo dil Amiko, tu restis en la kortegi di Mea enemiko.

30 Ho Sklavo dil Mondo!

Quanta foyi, aurore, la brizo di Mea tenera boneso suflis sur tu e trovis tu endormeskinta sur la lito di neatencemeso. E lamentante pri tua stato, ol retrovenis de ube ol venis.

31 Ho Filio dil Tero!

Se tu deziras havar Me, serchez nur Me; e se tu deziras kontemplar Mea beleso, klozez la okuli ante la mondo ed omno quo esas en ol; nam Mea volo e la volo di altru kam Me, simile a fairo ed aquo, ne povas kune lojar samkordie.

32 Ho vivtenita stranjero!

La flamo di tua kordio esis bruleskigita da la manuo di Mea potenteso, ne extingez ol per la desfavora venti dil ego e dil pasiono. La kuracigilo di omna tua maladesi es memorar Me, ne obliviez to. Mea amo esez tua trezoro e sorgez ol quale tua propra vidpovo e vivo.

33 Ho Mea Frato!

Askoltez la plezurigiva vorti de Mea lango mieldolca, e trinkez la torento di mistik santeso de Mea labii sukrovarsanta. Semez la semini de Mea deal sajeso aden la pur sulo di tua kordio, ed aquizez oli per la aquo di certeso, por ke la hiacinti de Mea savo e sajeso burjoneskez fresh e verd en la urbo santa di tua kordio.

34 Ho lojanti di Mea paradizo!

Per la manui de mizerikordio Me plantacis aden la gardeno santa del paradizo la nov arboro di tua amo e amikeso, e Me aquizis ol per la bonfaca pluvii de Mea tenera graco; nun, kande la momento arivis por olua fruktesko, esforcez, por ke ol esez protektat e ne konsumita dal flamo de deziro e pasiono.

35 Ho Mea Amiki!

Extingez la flamo dil eroro e bruligez viakordie la duriva torcho di dea guidado, nam pos nelonge, la proberi dil homaro aceptos, en la santa prezenteso dil Adorata, nulo ecepte la maxim pur vertuo ed agi de senmakula santeso.

36 Ho Filio del polvo!

La saji es ti qui ne parolas ecepte se li havas askoltantaro, simile al varsisto, qua ne propozas sua vinuyo til lu trovas serchanto, e al amanto qua ne joykrias de la profundaji suakordie til lu kontemplas la beleso di sua amata. Seque, semez la semini di sajeso e savo aden la sulo pur dil kordio, e tenez oli celita til la hiacinti dil dea sajeso burjonos del kordio e ne del fango ed argilo.

Unesmalinie dil Tabelo es registrita e skribita, ed interne dil santeyo dil tabernaklo di Deo es celita:

37 Ho Mea servanto!

Ne abandonez por to quo perisas, duriva regno, e ne repulsez cielal suvereneso por mondesa deziro. Co es la rivero dil eterna vivo, qua fluis del fonto dil plumo del Mizerikordiozo; bone es a ti, qui drinkas ek ol!

38 Ho Filio dil Spirito!

Disruptez tua kajo e, quale la fenixo dil amo, flugeskez vers la firmamento di santeso. Renuncez tua ego e, plen del spirito dil Mizerikordio, lojez en la regno dil dea santeso.