Quale forigar la reklamili di eGroups

Ica mesaji aparis en Idolisto, http://www.egroups.com/group/idolisto

Kar amiko Michael,

Me tre deziras savar quale vu rifigurizis vua e-postala programo, por evitar la reklami di eGroups esez supre la mesaji?

Me es tre interesata pri to.

Danko, saluti amikala,

Hans St.
***********************************************
Quale esos LA VETERO? Videz che:
http://ido.wunderground.com/
Ido, linguo internaciona:
http://members.tripod.com/~avancigado

 

Kara amiki,

Me parolos pri quale lo facesis por me, ma la detali nur esos uzebla se vua e-posto servistilo komputoro uzas 'deliver' kom Lokala MDA. Kelki uzas 'procmail' vice 'deliver'. Pri oli esas deferanta remediilo. Kelki uzas 'mail' (/bin/mail) kom Lokala MDA. Pri oli esas nula remediilo de ica speco.

Probable vua e-posto servistilo komputoro esas en la kontoro o kelero di vua Inter-reto Servo Provizisto (ISP). Se do, la solvo esas: Parolez a vua ISP, deskriptez a lu la problemo, a donez a lu un ek la mesaji.

En la hema nesto pri me (home directory, /home/mtw) en la profundajo di la servistilo esas la *failo ".deliver". Ol kontenas la sequanta texto:

   #!/bin/sh 
   (cat $HEADER; cat $BODY | /home/mtw/local/bin/egroups) | \ 
   deliver -n $1

Hike aparas la vorto "egroups". To esas nomo di *failo qua pozesas en la nesto /home/mtw/local/bin. Ta *failo esas programo, plu exakte, Tcl scribajo (Tcl script), qua lektas singla lineo di ula *failo qua sendesas ad olu, konsideras olca, ed imprimis olca. Ma se lu trovas en ca la komenco di la eGroups reklamajo (qua kontenas shablono "~-~>"), lu ne pluse imprimas la linei. Lore, olu nur serchas la fino di la reklamajo, qua kontenas la shablono "-_->". Pos trovir to ol rikomencas imprimar la linei.

La *failo egroups kontenas la sequanta texto:

   #!/usr/local/bin/tclsh 
   while {[gets stdin line] >= 0} { 
	if {[regexp {^--.*~-~>} $line]} { 
		while {![regexp {^--.*-_->} $line]} { 
			gets stdin line 
		} 
		gets stdin line 
	} else { 
		puts $line 
	} 
   }


Se vua volus havar vua propra e-posto servistilo komputoro che vua lojeyo, me pensas ke vu mustas uzar Linux, ne Microsoft Windows. Linux esas gratuita (e libera), ma vu mustas dezirar uzar ol. Se vu anke deziras uzar Microsoft Windows, to esas posibla uzante vmware. Altre, ol esas posibla se vua havas du komputori, e kreas reto komputora en la lojeyo.

Ma, segun me, nultempe esas necesa uzar Microsoft Windows.

Me esperas ke ca detali esas helpoza por kelka samideani.

Amikale,
Michael Talbot-Wilson

--
Hike esas du o tri bokali per qui ni facos kelka experimenti, e me montros a vi la maxim bona moyeno por facar ica experimenti. Me ne timas montrar to a vi, pro ke me deziras ke vi facez experimenti, se vu nur facos oli kun sorgo ed atenco, e la asento di li cirkum vu.
---MICHAEL FARADAY