Enya

Vidis ita pagino homi.
Ita pagino es en la internaciona linguo Ido, modernizita Esperanto.

La    muziko    di    Enya

Multa rifuzis editar la muziko de Enya, dicante, ke olu es nekomprenebla, tro altesa, tro spirituala por la homi di nia tempo, qui preferus stupida kanzonisti primokanta ed parolachanta, interesanta nur sensignifa minoritato de revanti, utopiisti e esoteristi. Nulo povis predicar, ke malgre ita kelke vera aserti, sat granda publiko akceptus elu joye, ed komprus plu kam duadek quar milioni di elua diski e ke multa plu admirus ica irlanda senspoza puerino. "Ne, me ne havas amiketo", elu dicis, "la muziko ante omno". Yen posible la raciono de la suceso di Enya: amo ad la muziko superanta omno, pura pasiono por muziko, obstineso senkompara por trovar la perfekta harmonio inter elua kelta radiki ed olua propra mondo. Elu kantis plurlingue, latine, eyre, france ktp. Certe tradukindus ica kanti (anke la angla) Ide. Ica muziko es senkompare bela ed la soni di lingui es nura instrumenti por transdonar olua virina matureso. Helpon me deziras de altra admiranti di ica perboka sorchistino.

La fenomeno di Enya povas semblar astona, ma multa faktori helpis elu: supranta ondo di spiriteso aurore di la nova ero, chanjesemo desprefere ad popularesa kanzoni qui komponesas ek nura refreno ed qui tristigas la muzik-amanti, la fatigeso di la monolinguismo (me mem dicez la danjero di la kultura endogamio) ed la kuriozeso deskovrar altra loki di nia mikrega planeto, yen kelka circonstanci tre bonchanca por Enya, la pure vocala sorchistino.

Elua admiranti ne havas spektakli. La amaskomunikili devas kontentesar per la strikta minimumo de intervjui nur por savigar ke elu existas. La savo de elua privata vivo limitesas ad damzeleso ed senmezura amo ad muziko. Apene onu savas elua naskesdato ed elua restado en monakineyo. Desfacile traktebla por jurnalisti ed por socio quale la nia ube bruisego egalas valorigo. Yen elu rikomencas kun altra disko "La maxim bona ek Enya" quo kontenas du nova kanti ed bonege elektita kantaro. Parolar pri Enya nur quale la kantistino de la Nova Ero (mem se ico ne desveras) signifikas neglektar la kelta radiki ek qui elu prenas sia inspiro. La kelta mitologio apudas la latina mistikismo por krear vera transepoka muziki qui sorchigas la orelo sendistinge de naciono od linguo. Parolar pri Enya koncentrante su pri la personeso mem de la kantistino es sakrilegio: Plurfoye Eithne (quo prononcesas Enya irlande) klarigis ke Enya es tri personi: kaj Niki Ryan kaj Eithne ed Roma Ryan qui, kunigita, naskis Enya. Se mankus un ek iti Enya simple esus nultempe aperinta.

Enya Nibhraonain (od plu exakte Eithne Ní Bhraonáin) es elua nomo. Irlande la peco "Ni" signifikas "unnura filiino de" ed la altra "Brennano" (od Bhraonáin), do olu signifikas "unnura (od segun me plu vere unika) filiino de Brennano". Es hodie nur kelka parti di Irlando ube homi flue parolas la irlanda linguo. Elu venas de un ek ita loki. En Irlando Enya pensigas pri samnoma legenda feino. Me probos partumar en la venonta dii traduko quon me facos por vu. Olua denaska linguo es la irlanda, ed kande elu komencis irar ad la lerneyo elu es obligata studiar la angla. Riveninte heme elu rivenis ad la irlanda. Elu naskesis la 17a de mayo 1961 en mikra vilajo nomita Gweedore quo trovesas en Grafio Donegal en la Nord-Ocidenta regiono di Irlando. Es tote sovaja ruro kun disa dometi. Ne es vilajo: via maxim proksima vicino atingeblas nur pos multa disto.

Quale Marjorie Bolton, elu amas kati. Elu asertis, ke nultempe ili lasis leporaji an olua pordo-mato: "Ili es tre klera kati. Tre atentema."

Du emi guidas la kreado di ica pagino pri Enya: existas tre dise ed diverslingue TTT-eyi qui kunligindus. Anke Ido-parolanta amanti di la muziko di Enya povus kune tradukar internacionalingue la poezio di Enya.

Mea nedeshavebla ligilaro

English pages here!: Hike angla pagini!
Les pages en français sont ici: Hike es la franclingua pagini
. Páginas en la lengua espanola: Pagini en la hispana linguo
. Suede elaborita paginaro:Multa fotografuti di Enya es hike
. Germana pagini!: Ligilaro di Enya germanlingue.
Enya en un certena linguo nekonocata: Se vu me povas helpar!
Enya polone: Polona ligilo pri Enya kun kanti
. Enya page: Slovaka TTT-eyo pri Enya
. Knallsterkt fra Enya: Norveglingua diskuteto pri verko di "La memoro de la arboj"
. Enya's home page: Mikra japona TTT-eyo
. Enya Home Page: Portugala beleta TTT-eyo
. Tronds tanker om Enya: Misteralingue elaborita pagino
. Altra misteralingve elaborita pagino: Kad temus pri la katalunia?
Een lers wereldsucces: Nederlingua pagino pri Enya
. la discografia di Enya: Itala TTT-eyo pri Enya
. Lista file midi Enya: Pagineto en la itala per quo oni povas audar la dolca voco di Enya
.

Ica ringo di Enya apartenas ad Marteno Lavalea.


[Preterpasez la antea] [Preterpasez la venonta] [Venonta 5] [Hazarde] [Indexo]

Kad vu es interesata esar en la Ringo di Enya? Alklakez hike.Ita Ringo di Enya apartenas ad
Martin Lavallée.

Kad vu es interesata esar en la MIDIdosiera Ringo di Enya? Alklakez hike.
[Preterpasez la antea] [Antea] [Venonta] [Preterpasez la venonta] [Hazarde] [Venonta kvin] [Indexo]
Esperanto-ringo
Cxi tiu Esperanto-ringa tttejo estas estrata de
Marteno Lavalea.

[Antauxaj 5] [Antauxe] [Poste] [Postaj 5]
[Hazarde] [Indekso]

Cxu vi volas membrigxi en Esperanto-ringo?
Akiru la informon!


Yen kelka muzikaji!

Midi-dosiere

Anywhere Is (unesma versio)
Anywhere Is (duesma versio)
Athair Ar Neamh
Bard Dance
Boadicea
Book Day
Caribbean Blue
China Roses
Ebudae
epona
Exile
Evening Falls
Fairytale (unesma versio)
Fairytale (duesma versio)
From Where I Am
I Want Tomorrow
Small Medly1 (plu mikra ensemblo)
Small Medly2 (plu di stringi)
No Holly For Miss Queen
No Holly For Miss Queen
The Longships
The longships
Lothlorn
Lothórien
Marble Halls
The Memory Of Trees
Miss Clare Remembers
Miss Clare Remembers
On Your Shore
On My Way Home
Once You Had Gold
Out Of the Blue
Oriel Window
Oricono Flow
Shepherd Moons (simpla versio)
Shepherd Moons (plu elaborita versio)
Shepherd Moons
The Sun In The Stream
Tea-House Moon
Watermark (milda quankam sintezita versio)
Watermark (plu tradicionala versio)
Watermark